Alumnus

 
รายชื่อศิษย์เก่า พ.ศ. 2532
 
1 วีระวุฒิ เสียงใส ร.ร. สันติราษฏร์วิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร ตร.
2 วีระชาติ สงวนเกียรติ ร.ร.ราชณีบุรณะ จ.นครปฐม ตร.
3 เกียรติพล น้อยพิทักษ์ ร.ร.มัธยมวัดหนองแขม จ.กรุงเกพมหานคร ตร.
4 นุติ ศักดิ์สุภาพ ร.ร.อยุธยาวิทยาลัย จ. พระนครศรีอยุธยา ตร.
5 อิทธพล พรเทวบัญชา ร.ร. พระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม ตร.
6 บันลือศักดิ์ นราทอง ร.ร. มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ จ.กรุงเทพมหานคร ตร.
7 รัตนพล รุปแก้ว ร.ร.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ตร.
8 วรพงษ์ พุ่มขจร ร.ร. วัดราชบพิธ จ.กรุงเทพมหานคร ตร.
9 นพพร มีสวัสดิ์ ร.ร.พรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี ทร.
10 เฉลิมพล วรทอง ร.ร.นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์  
11 ชาตรี ขันติคเชนชาติ ร.ร.มัธยมวัดดาวคนอง จ.กรุงเทพมหานคร ตร.
12 อัษฏาวุธ ศรีรังสรรค์ ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม ทอ.
13 ฐิตินันท์ ดวังจันทร์ ร.ร.มัธยมวัดมกฎุกษัตริย์ จ.กรุงเทพมหานคร ทร.
14 ศักดิ์สิทธิ์ วุฒิวรคุปต์ ร.ร.ทวีธาภิเศก จ.กรุงเทพมหานคร  
 
 
รายชื่อศิษย์เก่า พ.ศ. 2533
 
1 ภาสกร รักษ์วงศ์ ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร ทร.
2 ปเชษฐพล ภุมมะโสภณ ร.ร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร ทร.
3 ปกาสิต ฉายสันต์ ร.ร.อ่านาจเจริญ จ.อุบลราชธานี ทร.
4 วาริท รามโกมุท ร.ร.มัธยมสาธิตวัดพระศรี จ.กรุงเทพมหานคร ทอ.
5 บุญสิน สิงหหราเมคน์ ร.ร.กระทุ่นแบน'วิเศษสมทคุณ" จ.สมุครสาคร ทร.
6 พงษ์ธร สุริยานนท์ ร.ร.สารคามวิทยาลัย จ.มหาสารคาม ตร.
7 อัครเดช เปื่ยมไหวพริบ ร.ร.เทิงวิทยาคม จ.เชียงราย ทบ.
8 สุชา บุนนาค ร.ร.จิตรลดา จ.กรุงเทพมหานคร ทร.
9 พิทักษ์ หล้าสิม ร.ร.สารคามวิทยาลัย จ.มหาสารคาม ทร.
10 กฤษฏา มณเฑียรประเสริฐ ร.ร.สิงห์ราชพิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร ทร.
11 ทวิน วงศ์นาบสันติ ร.ร.สามเสนวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร ทร.
12 รัชพงศ์ อาจแก้ว ร.ร.อุดมพิทยานุกุล จ.อุดรธานี ตร.
13 วัชะ ชัยเพชร์ ร.ร.สุวรรณรามวิยาคม จ.กรุงเทพมหานคร ตร.
14 สุวีร์ เผ่าทองสุข ร.ร.เซนต์คาเบรียล จ.กรุงเทพมหานคร ตร.
15 ทศพล พันธุ์กำแหง ร.ร.พิบุลวิทยาลัย จ.ลพบุรี ทบ.
16 สุรศักดิ์ ภุถีถ้วน ร.ร.วัดสังเวช จ.กรุงเทพมหานคร ตร.
17 รังสรรค์ เนตรเกื้อก่า ร.ร.ศรีวิชัยวิทยา จ.นครปฐม ตร.
18 อัคนินภ์ สงวนพันธ์ ร.ร.ราชวินิตมัธยม จ.กรุงเทพมหานคร ทร.
19 ไพศาล บุญยะรัตน์ ร.ร.พัทลุง จ.พัทลุง ทบ.
20 อุเทน นุ้ยพิน ร.ร.วัดไร่ขิงวิทยา จ.นครปฐม ตร.
21 ณัฐพงค์ บัวจันทร์ ร.ร.ทวีธาภิเศก จ.กรุงเทพมหานคร ทบ.
22 สมภพ มัลเชษฐ ร.ร.นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ตร.
 
 
รายชื่อศิษย์เก่า พ.ศ. 2534
 
1 ประภากร วิมลลักษณ์ ร.ร. ชิในรสวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร ทบ.
2 ไพศาล แม้นมาตย์ ร.ร. แก่นนครวิทยาลัย จ. ขอนแก่น ตร.
3 ศราวุส แผ่นทอง ร.ร. พิษณุโลกพิทยาคม จ. พิษณุโลก ทร.
4 วีระศักดิ์ แสงวรรณ ร.ร. ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย จ.นครปฐม ตร.
5 สมศักดิ์ บุญรักษา ร.ร. สว่างศึกษา จ. สกลนนคร ตร.
6 โกเมท เพชรอนันต์ ร.ร. ประดุ่ในทรงธรรม จ.กรุงเทพมหานคร ทร.
7 ภาสกร บุษราคัม ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น ตร.
8 ธีรพงศ์ ปิยะสุนทรีกุล ร.ร. ทวัธาภิเศก จ.กรุงเทพมหานคร ตร.
9 กานต์ จันทร์เส็ง ร.ร. อุตรดิตถ์ จ.อุตร์ดิตถ์ ทร.
10 สุธี วรรณสุตร ร.ร. ภทัรญาณวิทยา จ.กรุงเทพมหานคร ตร.
11 สุงศักดิ์ อัครปริดี ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร ทร.
12 วีรชัย รมณีปุชนียะ ร.ร.มัธยมสาธิตวัดพระศีรมหาธาตุ จ.กรุงเทพมหานคร ทบ.
13 วัชระ ชัยเพ็ชร์ ร.ร.สุวรรณรามวิทยาคม จ.กรุงเทพมหานคร ตร.
 
 
รายชื่อศิษย์เก่า พ.ศ. 2535
 
1 มนตรี บุญชุศรี ร.ร.ทวีธาภิเศก จ.กรุงเทพ ตร.
2 ประศาสน์ หล่มบุญเรือง ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย จ.กรุงเทพ ทอ.
3 ภุชภงค์ สุวรรณไตร ร.ร.พรเจริญวิทยา จ.หนองคาย ทร.
4 ชาติชาย ตันติวุฒิวร ร.ร.ทวีธาภิเศก จ.กรุงเทพ ตร.
5 ต่อพงศ์ วรรณจันทร์ ร.ร.เบญจมราชุทิศ จ.นครศรีธรรมราช ทบ.
6 ยุทธพงษ์ หอมจรรยา ร.ร.กรรณสุตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี ตร.
7 อุเทน คชน่วม ร.ร.วัดราชบพิช จ.กรุงเทพมหานคร ตร.
8 ชัยาตช บุญนาค ร.ร. จิตรลดา จ.กรุงเทพมหานคร ทร.
9 สัมพันธ์ เหลืองสัจจกุล ร.ร.ศรีวิชัยวิทยา จ.นครปฐม ตร.
10 คมกฤษณ์ คำบุศย์ ร.ร.ศึกษานารีวิทยา จ.กรุงเทพมหานคร ตร.
11 วุธพันธ์ เนตรเพรชราชัย ร.ร.วัดนวลนรดิศ จ.กรุงเทพมหานคร ตร.
12 วิมล ไล่สุวรรณ ร.ร.สารสิทธิ์พิทยาลัย จ.ราชบุรี ทร.
13 วินิจฉัย พิศักดิ์ ร.ร.ยุพราชวิทยา จ. เชียงใหม่ ตร.
14 ธวัธชัย ธนะมุล ร.ร. ปานะพันธุ์วิทยา จ.กรุงเทพมหานคร ทร.
15 วิชัยยุทธ คำบุรี ร.ร.วิเชียรมาตุ จ.ตรัง ทบ.
 
 
รายชื่อศิษย์เก่า พ.ศ. 2536
 
1 ธีระวิทย์ ทองเหลือง ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จ.กรุงเทพมหานคร ตร.
2 ชุตินธร วิมลลักษณ์ ร.ร.ชิโนรสวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร ทบ.
3 ณรงค์พล พิมลศิริ ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร ตร.
4 ธีระวิทย์ ศิริวัลลภ ร.ร.นราธิวาส จ.นราธิวาส ทร.
5 สิทธิกร วัชระทิพากร ร.ร.ทวีธาภิเศก จ.กรุงเทพมหานคร ตร.
6 สุรศักดิ์ กิ่มบางยาง ร.ร.กระทุ่มแบน"วิเสษสมุทคุณ" จ.สมุครสาคร ทร.
7 เอนก สายเจ้ง ร.ร.กระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" จ.สมุครสาคร ทร.
8 สืบสกุล เก่งขุนทด ร.ร.สุรธรรมพิทักษ์ จ.นครราชสีมา ตร.
9 ชาญยุทธ แคล้วปลอดทุกข์ ร.ร.ทวีธาภิเศก จ.กรุงเทพมหานคร ทบ.
 
 
รายชื่อศิษย์เก่า พ.ศ. 2537
 
1 ศรินทร์ศักดิ์ โพธิ์ทอง ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขสา ทบ.
2 ชนเทพ ศรีเพ็ชร์ ร.ร.วัดน้อยนพคุณ จ.กรุงเทพ ทร.
3 พิทักษ์พล ชูศรี ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย จ.กรุงเทพ ทบ.
4 ชัยพร น้อยบุญเต็ม ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย จ.กรุงเทพ ทบ.
5 ธนกร กรรณสุต ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย จ.กรุงเทพ ตร.
6 กำชัย เจริญพงค์ชัย ร.ร.เทพศิรินรท์ร่มเกล้า จ.กรุงเทพ ทบ.
7 ไกรศรี จุฬพรรค์ ร.ร.ลาชาลโชติรวี จ.นครสวรรค์ ตร.
8 ภาสกร เจริญสุข ร.ร.หอวัง จ.กรุงเทพ ทบ.
9 นพพงษ์ ออกฉิม ร.ร.วัดสุทธิวราราม จ.กรุงเทพ ทร
10 ผชัย ทิพเนตร ร.ร.กรรณสุตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี ตร.
11 กฤษดา สุขสุวรรณ ร.ร. พิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก ทบ.
 
 
รายชื่อศิษย์เก่า พ.ศ. 2538
 
1 ระวิโรจน์ เขียนนิลศิริ ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย จ.กรุงเทพ ตร.
2 นำโชค คุณาวิชชา ร.ร.ปทุมวิไล จ.ปทุมธานี ทบ.
3 จุลพงษ์ มีชำนาญ ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม ตร.
4 สมพล นาคเมือง ร.ร.เบญจมราชุทิศ จ.นครศรีธรรมราช ตร.
5 ธงชัย บัวรังสี ร.ร.มัธยมหนองแขม จ.กรุงเทพ ทบ.
6 อนุสรณ์ เส้นตรัง ร.ร.พัทลุง จ.พัทลุง ตร.
7 ยุทธศักดิ์ ไทยคำ ร.ร.นวมินทราชุทิศ สตรีวิทยา
พุทธมณฑล
จ.นครปฐม ทร.
8 วิคิษฎ์ มะจักษร ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม ตร
 
 
รายชื่อศิษย์เก่า พ.ศ. 2539
 
1 ฤกษ์ชัย อำภา ร.ร.วัดนวลนรดิศ จ.กรุงเทพ ตร.
2 อนุชัย สวยงาม ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา ตร.
3 วิระ ว่องวรานนท์ ร.ร.วิเชียงมาตุ จ.ตรัง ตร.
4 นพพร กวาวหนึ่ง ร.ร. พิริยาลัยจังหวัดแพ่ร จ.แพร่ ตร.
5 ภุนาท จันทรประณต ร.ร.ก.ป.ร.ราชวิทยาลัย จ.นครปฐม ทบ.
6 ยุทธชัย ทองออน ร.ร.ปิยะมหาวิทยาลัย จ.นครพนม ทอ.
7 ธนชัย ธนพิทิกษ์ ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย จ.กรุงเทพ ทบ.
8 อุเทน จีนทองหลาง ร.ร.บุญวัฒนา จ.นครราชสีมา ตร.
 
 
รายชื่อศิษย์เก่า พ.ศ. 2540
 
1 ยงยุทธ กิ่มบางยาง ร.ร.กระทุ่มแบน”วิเศษสมุทรคุณ” จ.สมุทรสาคร ทร.
2 นราภัทร ภาเสต ร.ร.เดชะปัตตานียากุล จ.ปัตตานี ทบ.
3 กิตตติพงษ์ เรืองอุดมทรัพทย์ ร.ร.บุรีรัมย์พิทยาคม จ.บุรีรัมย์ ตร.
4 ศฐาวุฒิ บุญชัย ร.ร.กระทุ่มแบน”วิเศษสมุทคณุ” จ.สมุทรสาคร ตร.
5 ดุสิต กาฬศิษย์ ร.ร.ราชวินิต มัธยม จ.กรุงเทพมหานคร ทร.
6 วรายุ บุณชัย ร.ร.พระปบมวิทยาลัย จ.นครปฐม ทบ.
 
 
รายชื่อศิษย์เก่า พ.ศ. 2541
 
1 นิติศาสตร์ บัวสุวรรณ์ ร.ร.พิบุลย์ประชาสรรค์ จ.กรุงเทพมหานคร ทอ.
2 อนุสรนาวี แสงสินชัย ร.ร.เบญจมราชุทิศ จ.ราชบุรี ทร.
3 กฤตวิทย์ จันทคณางกุร ร.ร.สาธติ มอ. ปัตตานี จ.ปัตตานี ทร.
 
 
รายชื่อศิษย์เก่า พ.ศ. 2542
 
1 วีรกมล สวนจันทร์ ร.ร.สามเสนวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร ทร.
2 ศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณประดิษฐ ร.ร. วัดราชบพิธ จ.กรุงเทพมหานคร ทร.
 
 
รายชื่อศิษย์เก่า พ.ศ. 2543
 
1 ธนนันต์ อึงขจรกุล ร.ร.สารวิทยา จ.กรุงเทพมหานคร ทร.
2 ศิระ สุนทรานันท์ ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร ทอ.
3 กิตติ ทองท่อ ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร ตร.
4 ชลกวิน โพธิทองคำ ร.ร.สาธติมหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม ทร.
5 เอกรัตน์ จิระฒนโสภณ ร.ร.เตรียมอุดมพัฒนาการ จ.กรุงเทพมหานคร ทบ.
6 อำนาจ กำพล ร.ร. สมุครสาครวิทยาลัย จ.สมุสาคร ตร.
7 วรา เนติวรานนท์ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา จ.กรุงเทพมหานคร ทบ.
 
 
รายชื่อศิษย์เก่า พ.ศ. 2544
 
1 จิตรชาติ โจมฤทธิ์ ร.ร.สวนกุหลาบวิทยา จ.กรุงเทพมหานคร ทร.
2 อานนท์ เหล็กดี ร.ร. ประจวบวิทยาลัย จ.ประจวบศีรีขันธ์ ตร.
3 วรท กรุงกาญจนา ร.ร. วัดไร่ขิงวิทยา จ.นครปฐม ตร.
4 สืบสกุล คอนเอม ร.ร.ศึกษานารีวิทยา 2 จ.กรุงเทพมหานคร ทร.
 
 
รายชื่อศิษย์เก่า พ.ศ. 2545
 
1 นภดล แก้วมา ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม ทบ.
 
 
รายชื่อศิษย์เก่า พ.ศ. 2546
 
1 ธงไชย บุญชัยศรี ร.ร.ชิโนรสวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร ทร.
2 ณัฐพงค์ ยิ่งรักพันธุ์ ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร ทบ.
3 คณิน ภัทรพงค์พิพัฒน์ ร.ร. เทพศิรินทร์ จ.กรุงเทพมหานคร ตร.
 
 
รายชื่อศิษย์เก่า พ.ศ. 2553
 
1 ภานุพงษ์ วงศ์ฉายา ร.ร.พิริยาลัย จ.แพร่ ตร.